Tuesday, 9 June 2015

Local info

ข้อมูลเกี่ยวกับ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหาดท่าเสา "ภูมิทัศน์น่าชม คมนาคมและเกษตรได้มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญา ล้ำหน้าวัฒนธรรม ผู้นำด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงดูอบอุ่น เพิ่มพูนรายได้เสริม"

สภาพสังคมในตำบลหาดท่าเสา
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานที่สำคัญๆหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ด้วยเหตุนี้ชาวตำบลหาดท่าเสาจึงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และมีความสามัคคีกันอย่างดีเสมอมา

ผลิตถัณฑ์ในชุมชน

ธูปหอมอินทร์มงคล
ผลิตโดย : กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคลตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีบ้านบางก้านเหลือง


ดอกไม้จันน์/ของชำร่วย/พวงหรีด
ผลิตโดย : กลุ่มดอกไม้จันน์ บ้านท้องคุ้ง

(อ้างอิงจาก : http://www.hadtasao.go.th/home)
แหล่งท่องเที่ยวชัยนาท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท
ตราประจำจังหวัด เป็นรูปพระธรรมจักร รองรับด้วยพญาครุฑเบื้องหลังเป็นแม่น้ำ และภูเขา หมายถึง สัญลักษณ์รูปพระธรรมจักร ที่ฝ่าพระหัตถ์ด้านขวาของหลวงพ่อธรรมจักรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล

คําขวัญประจําจังหวัด “หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดก ขาวแตงกวา”

จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,543,591 ไร่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำ เภอ คือ 1.อำเภอเมืองชัยนาท 2.อำ เภอมโนรมย์ 3.อำ เภอวัดสิงห์ 4.อำ เภอสรรพยา5.อำ เภอสรรคบุรี 6.อำ เภอหันคา 7.อำ เภอหนองมะโมง และ 8.อำ เภอเนินขาม มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆคือ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และสุพรรณบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาทยังมีแม่น้ำ ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกอำเภอ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน อำเภอมโนรมย์ วัดสิงห์เมืองชัยนาท และสรรพยา โดยมีความยาวทั้งสิ้น 74 กิโลเมตร แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำมะขามเฒ่า ไหลผ่านอำเภอวัดสิงห์ และหันคา มีความยาวทั้งสิ้น 40 กิโลเมตร และยังมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านอำ เภอเมืองชัยนาทและอำ เภอสรรคบุรี มีความยาว 30 กิโลเมตร

มีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทที่น่าสนใจและกิจกรรมให้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายตลอดทั้งปีดังเช่น

1. มหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาด เป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทด้วยการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักตลอดจนสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งมีการจัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท และเขื่อนเรียงหิน โดยมีกิจกรรมการประกวดหุ่นฟางนกจากภาคส่วนต่างๆ ขบวนแห่หุ่นฟางนกประกอบแสง สี เสียง มีการออกร้านกาชาด จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากอำเภอต่างๆ

2. งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2527 ที่ อ.มโนรมย์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ส้มโอพันธุ์ที่ดีที่สุด โดยกำหนดจัดงานในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ การประกวดขบวนแห่ประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดชัยนาท

3. ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชัยนาท โดยมีการแข่งขันในหลายประเภท อาทิ 55 ฝีพาย 40 ฝีพาย 30 ฝีพาย และ 12 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี

4. งานเมล็ดข้าวพันธุ์ ดีที่ 1 เมืองไทย เนื่องจากจังหวัดชัยนาทเป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรภายในจังหวัดและเกษตรกรจังหวัดอื่น จึงจัดงานเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่1 เมืองไทยขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรและจังหวัด โดยมีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกคุณภาพดี ที่หนึ่งเมืองไทย การประกวดร้านค้าข้าวพันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก ขบวนแห่แม่โพสพ และการแสดงแสงสี เสียง การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดที่หาดูได้ยาก

5. ประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ (วัดพระบรมธาตุวรวิหาร) เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากขึ้น โดยถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาทเชื่อว่าหากทำการห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์จะมีความเจริญรุ่งเรือง พ้นจากเภศภัย และเป็นสิริมงคล

(ที่มา : http://chainatbrand.blogspot.com/p/blog-page_28.html)

No comments:

Post a Comment